Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bip logo pomn1 grad

Bookcrossing

Caly Wroclaw Czyta FB

Plakat I7

Projekty realizowane  w ubiegłych latach

Bezpieczny Sieciak

Autorski projekt opracowany w Szkole Podstawowej nr 107, przeznaczony dla uczniów kl.0-6  oraz ich rodziców i nauczycieli. Realizowany  podczas lekcji informatyki, na kółku komputerowym oraz na godzinach wychowawczych w  lutym i marcu 2017r.

Program  ma na celu uświadomienie rodzicom uczniów i nauczycielom, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z Internetu. Wiemy, że Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata, a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. W obecnych czasach globalna sieć jest czymś niezwykle potrzebnym, a w przyszłości na pewno stanie się wręcz niezbędna. Jednak korzystanie z Internetu prócz nauki i rozrywki niesie też różne zagrożenia, takie jak wchodzenie na nieodpowiednie dla nieletnich strony internetowe eksponujące pornografię lub przemoc, ujawnianie własnych danych osobowych czy dokonywanie zakupów w sklepach internetowych bez nadzoru rodziców. 

Dzięki projektowi nauczyciele i dzieci mają nauczyć się, w jaki sposób ochronić się przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z Internetu.

Szkolny koordynator projektu: Magdalena Mielech

Projekt "Stworzyć czytelnika"

Autorski projekt stworzony w roku szkolnym 2016/2017 przez zespół humanistyczny przewidziany do realizacji w II sem. roku szkolnego 2016/2017 we wszystkich klasach 1-6 oraz oddziałach przedszkolnych w SP 107.

Celem projektu jest promowanie wartości czytania, a wraz z nim wzmocnienie poczucia własnej wartości, poznawanie ciekawych tytułów współczesnego kanonu książek dla dzieci i młodzieży, rozwijanie myślenia i wyobraźni dzieci, inspirowanie do przyswajania różnych metod uczenia się przez czytanie. Równie ważnym zadaniem jest motywowanie do aktywnej postawy wobec nauki i kultury, przyswajanie różnych metod uczenia się, wdrożenie do myślenia krytycznego i kształtowanie gustów kultury wysokiej.

Koordynatorkami projektu są panie: Beata Wiśniewska i Dorota Bugajska

Mediacje Rówieśnicze

Program Mediacji Rówieśniczych realizowany jest we współpracy z Fundacją Dom Pokoju. Program realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszej fazie uczniowie pod okiem wychowawców biorą udział w zajęciach, podczas których uczą się, jak przeciwdziałać konfliktom  poprzez m.in. zarządzanie złością, rozpoznawanie konfliktów i ich przyczyn, panowanie nad emocjami, rozpoznawanie uczuć. W drugiej fazie, po wyłonieniu mediatorów rówieśniczych, trwa praca z grupą uczniów, skupiająca się bezpośrednio na rozwiązaniu problemów i konfliktów.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie
http://lokietka5.pl/articleCategories247.

Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w projekcie od 2014r. Szkolnym koordynatorem programu jest pani Magdalena Staszak-Gaworska.

Edukacja ekologiczna:

Nasza szkoła od wielu już lat duży nacisk kładzie na edukację ekologiczną. Głównym celem podejmowanych działań w dziedzinie ekologii jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska oraz zachęcanie do świadomego i aktywnego działania w codziennym życiu na rzecz ochrony środowiska.

Co roku realizujemy szkolne projekty ekologiczne (np. „Zielono nam", „Niezapominajka") lub przystępujemy do projektów zewnętrznych. W ostatnich latach były to projekty: „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci" (realizowany przez Wydział Edukacji i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia), „Gra o wodę" (realizowany przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju) i „Oszczędzam energię - chronię klimat" (realizowany przez Fundację GAP Polska w Warszawie).

W nagrodę za realizację projektu „Oszczędzam energię - chronię klimat" w roku szkolnym 2010/2011 placówka otrzymała pomoce dydaktyczne, a uczniowie mogli pojechać na zajęcia edukacyjne do Parku Narodowego Gór Stołowych.

Uczestniczymy w wielu konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Sami organizujemy takie konkursy wewnątrzszkolne i zewnętrzne dla dzieci z innych szkół, np. „Zakładka ekologiczna" i „Bez prądu ani rusz".

Nasze całoroczne starania na rzecz ochrony środowiska są doceniane przez organizatorów konkursu „Wrocławska Zielona Szkoła", w którym od kilku lat zajmujemy czołowe miejsca. W latach 2009/2010 i 2010/2011 było to drugie miejsce wśród wrocławskich szkół podstawowych.

Działania o tematyce ekologicznej wplecione są w całoroczny plan pracy wychowawczej szkoły. W bieżącym roku szkolnym we wrześniu przeprowadzona została akcja „Sprzątanie świata", a w październiku – Miesiącu Dobroci dla Zwierząt uczniowie uczestniczyli w „Zgaduj – zgaduli dla każdego" na temat zwierząt. W kolejnych miesiącach planujemy zbiórkę karmy i kocyków dla zwierząt ze schroniska, obchody Pierwszego Dnia Wiosny, Dzień Ziemi i jako jedna z nielicznych placówek we Wrocławiu - Dzień Bociana.

Szkoła przystąpiła do VII edycji projektu „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci – Odpady". Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach podejmowanych w ramach tego projektu.

Zielono nam

Głównym celem projektu jest kształtowanie odpowiedzialnej postawy dziecka za środowisko, w którym żyje. Projekt ma charakter otwarty, można go zmieniać i modyfikować w zależności od potrzeb. Nauczyciel pełni w nim rolę pomocnika i koordynatora działań. Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu i możliwości dzieci, ich wieku i doświadczeń życiowych.

Główne cele projektu:

 • Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu: w szkole i w domu
 • Prezentowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za środowisko, świadomego faktu, że każde jego działanie ma wielokierunkowy wpływ na środowisko.
 • Przekazywanie pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia.
 • Nabywanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną przyrody i jej zagrożeń.
 • Promowanie segregowania odpadów i powtórnego wykorzystania surowców wtórnych.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego, poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu nadmiernej ilości odpadów.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody oraz na potrzeby zwierząt.
 • Poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt polskich i innych krajów, w tym gatunków chronionych.
 • Wyrobienie nawyku segregowania odpadów, w tym gromadzenia makulatury.
 • Zachęcanie do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny na łonie natury.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia informacji dotyczących świata przyrody i ekologii.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach podczas wykonywania różnorodnych działań.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych, literackich, recytatorskich i matematycznych poprzez przygotowania prac, udział w konkursach i rozwiązywanie wyznaczonych zadań.

Odyseja Umysłu

 • Odyseja umysłu  to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
 • Celem Odysei Umysłu jest uczenie dzieci i młodzieży kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez zachęcanie ich do twórczego rozwiązywania problemów. Uczniowie rozwijają wiele kluczowych kompetencji intelektualnych i społecznych. Zdobywają umiejętności aktywnego uczenia się, efektywnego komunikowania oraz autoprezentacji.
 • W roku szkolnym 2012/2013 szkoła po raz pierwszy zarejestrowała swoje członkostwo w programie. Do dnia dzisiejszego szkoła kontynuuje uczestnictwo w projekcie. Program Odysei Umysłu realizowany jest w 7 osobowych drużynach - nad pracą każdego zespołu czuwają odpowiednio wyszkolone trenerki – Pani Małgorzata Zawiejska i Pani Agnieszka Kołodziejczyk.
 • Koordynacją programu w szkole zajmuje się Pani Małgorzata Zawiejska.
 • Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie

Mały Mistrz

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie klas pierwszych uczestniczą w ogólnopolskim programie Mały Mistrz. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - środków pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki. Główną ideą projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży - uczniów klas I-szych szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków i postaw sportowych. Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła uzyskała wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, a dla edukacji zdrowotnej pozyskała sprzęt sportowy.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Ewa Wolniak-Zalewska – nauczycielka  wychowania fizycznego.

E- Twinning

z przyjemnością informuję, że projekt eTwinning: „Let's become penpals" został zarejestrowany na platformie eTwinning. Szkołą partnerską, z którą nawiązaliśmy współpracę, jest Szkoła Podstawowa nr 4 Keffalonia w Grecji oraz szkoła w Branschweig (Niemcy). Przedsięwzięcie koordynują pani Barbara Brząkała - Surówka i pani Dorota Gieruń oraz pani Izabela Polańska. Będzie ono polegać na wymianie maili pomiędzy Szkołą Podstawową nr 107 a Szkołą Podstawową nr 4 w Keffalonii (Grecja) i szkołą w Branschweig (Niemcy). Celem nadrzędnym projektu jest motywacja uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz umożliwienie im praktycznego zastosowania języka, wykorzystanie go poza środowiskiem szkolnym. Celem dodatkowym jest otwarcie się na różnice kulturowe oraz tradycje innego kraju. Na zakończenie działań sporządzona zostanie prezentacja multimedialna.

Zakres tematyczny projektu:

Let's get to know each other (name, age, favourite things, animals)
Our schools (my favourite teacher, subject, do I like my school and why)
Christmas traditions and wishes
My family
My hobbies(what do I do in my free time)
Easter celebration in my country
It was nice to meet you.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem i dziennikiem projektu "Let's become penpals"

Kino- szkoła – kultura

Kolejny rok szkolny nasi uczniowie będą uczestniczyć w projekcie "Kino Szkoła Kultura” w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Tym razem w specjalnych pokazach filmowych wezmą udział uczniowie klas 1-3. Dzieci będą miały okazję obejrzeć filmy, których tematyka jest bliska młodemu odbiorcy. Każdy film stanowić będzie pretekst do rozmowy, pracy w grupie i różnego rodzaju zajęć edukacyjnych.

W ramach projektu (od października do kwietnia) odbędą się trzy tematyczne spotkania:

 1. Niełatwe początki i pokonywanie trudności.
 2. Dorastanie i wiara w siebie.
 3. Przyjaciele i rodzina dają szczęście.

Każde spotkanie składać się będzie z następujących części:

 1. Krótkie wprowadzenie przed seansem.
 2. Projekcja filmu.
 3. Omówienie wybranych zagadnień poruszanych w filmie.

Koordynatorką projektu jest p. Dorota Safaryn

Szkoła równego traktowania

Od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie przygotowanym przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Otwartą Rzeczpospolitą. Projekt zakłada przygotowanie i wsparcie kadry pedagogicznej do realizacji szkolnych inicjatyw edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, włączających i angażujących środowisko uczniowskie i lokalne.
Celem projektu jest wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i związanej z nią przemocy; zainicjowanie ogólnopolskiej sieci szkół promujących działania równościowe i antydyskryminacyjne związane z zarządzaniem różnorodnością.

„Czy wiemy, jak uczyć o inności, tak aby-nawet niechcący-nie krzywdzić? Czy zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja i przemoc w szkole to nie tylko wyraz braku szacunku wobec innych ludzi, ale i łamanie polskiego prawa? Pytanie, czy potrafimy na takie sytuacje właściwie reagować i uwrażliwić na nie młodzież."
Więcej na stronie www.geremek.pl

Czytajmy razem

Nasza szkoła, podobnie jak 8 innych wrocławskich szkół, przystąpiła do projektu „ Czytajmy razem”, którego celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizowany będzie od grudnia 2014 do grudnia 2015.

Cele projektu:

 • Podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży, w tym dyskusji, filozofowania i rozwijania sztuki rozmowy na wybrany temat.
 • Wzmocnienie działań związanych z wprowadzeniem najmłodszych czytelników zaczarowany świat książek, z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami, pomoc logopedyczna.
 • Opracowanie i wprowadzenie na zajęciach z uczniami zmodyfikowanego kanonu lektur.
 • Odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych miejsc we Wrocławiu, służących popularyzacji czytania.

Partnerzy projektu: Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej, ESK 2016, Wydawnictwa: eMka Krzysztof Głuch, Literatura, Zakamarki, Papilon.

Wydawnictwa przekazują nieodpłatnie szkołom, które przystąpią do projektu,  wybrane książki ( 3-4 tytuły). Na podstawie wybranej literatury nauczyciel bibliotekarze, poloniści, logopedzi realizują z dziećmi program opracowany wspólnie z organizatorami.

Działania:

 • Warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez WCDN oraz przez  przedstawicieli wydawnictw dotyczące dydaktyki języka oraz metodyki pracy z konkretnym tekstem literackim.
 • Promocja wizualna działań - logo projektu i wydawnictw na stronach internetowych  placówek oraz wszystkich bieżących wydarzeń, plakaty.
 • Czytanie głośne  książek z pakietu na lekcjach i spotkaniach grupowych, w plenerze, z rodzicami w domu.
 • Konkursy, spotkania, tworzenie własnej literatury promującej projekt oraz Wrocław.

Organizatorzy i koordynatorzy projektu:
Lidia Zyga
Małgorzata Olewińska – Syta
Magdalena Paszkiewicz

Przekazanie flagi The World Games

Autorski projekt szkolny przygotowany do realizacji we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr  107 w marcu i kwietniu 2017 r zakończony przekazaniem flagi TWG 25 kwietnia 2017 r.

Projekt ma na celu przybliżenie uczniom idei Światowych Igrzysk Sportowych, które odbędą się w 2017 roku we Wrocławiu. W czasie trwania projektu uczniowie mieli okazję poznać dyscypliny TWG, spotkać się ze sportowcami oraz wziąć udział w konkursach. Podsumowaniem projektu będzie uroczystość przejęcia  flagi od Gimnazjum nr 17 we Wrocławiu.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Ewa Wolniak-Zalewska.

   malymistrz90   kino szkola kultura   szkola rownego traktowania    CZYTAJMY RAZEM    eTwinning Logo    odyseja umyslu logo  logo mediacje   logo szkola promujaca zdrowie Certyfikat szkoly wspierajacej uzdolnienia